Wpisz KOD rabatowy jeżeli posiadasz

Sprawdź warianty ubezpieczenia

Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 100%)

24 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN 100 000 PLN 140 000 PLN 200 000 PLN
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu - trwały ubytek struktury i funkcji narządu (organu) lub kończyny oraz naruszenie sprawności organizmu, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące upośledzenie czynności organizmu, doznane przez Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku wymienione w Tabeli Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku stanowiących załącznik do niniejszych OWU.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego (wartość skumulowana)

24 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN 100 000 PLN 140 000 PLN 200 000 PLN
SIGNAL IDUNA wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Wypadku Komunikacyjnego.
Wypadek Komunikacyjny - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane ruchem pojazdu, któremu uległ Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem i które stało się przyczyną śmierci Ubezpieczonego.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

12 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN 30 000 PLN 50 000 PLN 70 000 PLN 100 000 PLN
SIGNAL IDUNA wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku.
Nieszczęśliwy Wypadek - nagłe, niezależne od woli, Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie, w którym SIGNAL IDUNA udzielał ochrony ubezpieczeniowej i w następstwie którego, Ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy Wypadek, nie uważa się Choroby, w tym choroby psychicznej, a także fizycznych obrażeń ciała wynikających z przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub pochylenia.

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Choroby (za Dzień Pobytu)

40 PLN 50 PLN 50 PLN 50 PLN 60 PLN 80 PLN 100 PLN
Jeżeli w następstwie Choroby Ubezpieczony poddany jest leczeniu szpitalnemu, które miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu dzienne Świadczenie szpitalne w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu, za każdy nieprzerwany Dzień Pobytu w Szpitalu, pod warunkiem, że nieprzerwany Pobyt w Szpitalu w wyniku Choroby wynosi minimum 2 Dni Pobytu.
Dzień Pobytu - każdy dzień Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do Szpitala, a za ostatni - dzień wypisu ze Szpitala.
Świadczenie z tytułu pobytu w Szpitalu w wyniku Choroby może być wypłacone danemu Ubezpieczonemu do 90 dni w okresie ubezpieczenia.

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku COVID 19 (za Dzień Pobytu)

10 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 30 PLN 30 PLN 40 PLN
Jeżeli przyczyną Pobytu w Szpitalu w wyniku Choroby jest COVID-19, a leczenie szpitalne miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu dodatkowe dzienne Świadczenie szpitalne w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku COVID-19, za każdy nieprzerwany Dzień Pobytu w Szpitalu, pod warunkiem, że nieprzerwany Pobyt w Szpitalu w wyniku COVID-19 wynosi minimum 2 Dni Pobytu.
Dzień Pobytu - każdy dzień Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do Szpitala, a za ostatni - dzień wypisu ze Szpitala.
Świadczenie z tytułu pobytu w Szpitalu w wyniku Choroby jest COVID-19 może być wypłacone danemu Ubezpieczonemu do 90 dni w okresie ubezpieczenia.

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za Dzień Pobytu)

40 PLN 50 PLN 50 PLN 50 PLN 60 PLN 80 PLN 100 PLN
Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony poddany jest leczeniu szpitalnemu, które miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu dzienne Świadczenie szpitalne w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, za każdy nieprzerwany Dzień Pobytu w Szpitalu, pod warunkiem, że nieprzerwany Pobyt w Szpitalu wynosi minimum 2 Dni Pobytu.
Dzienne świadczenie szpitalne jest wypłacane danemu Ubezpieczonemu za maksymalnie 90 Dni Pobytu w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Dzień Pobytu - każdy dzień Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do Szpitala a za ostatni - dzień wypisu ze Szpitala.

Interwencja lekarska

100 PLN 150 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN 600 PLN
1) Ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu interwencji lekarskiej w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczony doznał Obrażenia Ciała podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2) Świadczenie z tytułu interwencji lekarskiej w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku może być wypłacone danemu Ubezpieczonemu tylko raz w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Obrażenie Ciała - obrażenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do Tabel uszczerbków lub uszkodzeń ciała stanowiących załącznik do OWU. Za Obrażenie Ciała nie uznaje się Ran.

Złamanie Kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego (za 1%)

120 PLN 150 PLN 200 PLN 300 PLN 500 PLN 700 PLN 800 PLN
Złamanie Kości - powstałe w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku przerwanie ciągłości tkanki kostnej. W rozumieniu niniejszych OWU za złamanie nie uważa się tzw. złamań patologicznych, czyli związanych z istniejącym wcześniej stanem chorobowym.
Zwichnięcie Stawu - przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych spowodowane Nieszczęśliwym Wypadkiem, wymagające nastawienia i następnie unieruchomienia ? na zlecenie lekarza - opatrunkiem gipsowym, ortezą lub szyną ortopedyczną na okres co najmniej 10 dni. W rozumieniu niniejszych OWU za Zwichnięcie Stawu nie uważa się zwichnięć nawykowych. Zwichnięcie Stawu musi być potwierdzone badaniem obrazowym.
Skręcenie Stawu - uraz, będący następstwem Nieszczęśliwego Wypadku, polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie, w wyniku, którego dochodzi do uszkodzenia tkanek miękkich i struktur okołostawowych.

Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji

2 000 PLN 3 000 PLN 4 000 PLN 5 000 PLN 6 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
Koszty leczenia lub rehabilitacji poniesione przez Ubezpieczonego w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem, które podlegają refundacji SIGNAL IDUNA to:
1) koszty leczenia ambulatoryjnego lub leczenia szpitalnego,
2) koszty lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
3) koszty transportu medycznego wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego,
4) koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia,
5) honoraria lekarskie,
6) koszty rehabilitacji.
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem wypłacana jest niezależnie od miejsca wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, pod warunkiem, że koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, także po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych

2 000 PLN 3 000 PLN 4 000 PLN 5 000 PLN 6 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN
1) Przedmioty Ortopedyczne - mechaniczny przyrząd lub aparat, zastępujący kształtem i funkcją brakującą część ciała lub wspomagający pogorszoną funkcję narządów. Za przedmioty ortopedyczne uznaje się: protezy kończyn, wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne, ortezy, temblaki Dessaulta.
2) Środki Pomocnicze - przedmioty wspomagające funkcjonowanie narządów słuchu, wzroku oraz ruchu: aparaty słuchowe, okulary, kołnierze szyjne, proteza oka, wkładka uszna oraz laski dla niewidomych.
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem wypłacana jest niezależnie od miejsca wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, pod warunkiem, że koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, także po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

500 PLN 700 PLN 800 PLN 900 PLN 1 000 PLN 1 200 PLN 1 500 PLN
1) SIGNAL IDUNA refunduje udokumentowane koszty odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych do wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Refundacji kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określonej w Dokumencie Ubezpieczenia.
2) Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wypłacana jest niezależnie od miejsca wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, pod warunkiem, że koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, także po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego

1 000 PLN 1 000 PLN 1 500 PLN 1 500 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN
Poważne Zachorowanie - Choroba lub zabieg medyczny dotyczący zdrowia Ubezpieczonego: Niewydolność Nerek, Nowotwór Złośliwy, Przeszczep Narządu, Sepsa, Śpiączka.
Za dzień wystąpienia poważnego zachorowania przyjmuje się odpowiednio:
1) dzień postawienia przez lekarza specjalistę odpowiedniej dziedziny diagnozy potwierdzającej zgodność jednostki chorobowej z warunkami wskazanymi w definicji odpowiedniego poważnego zachorowania - w przypadku Niewydolności Nerek, Nowotworu Złośliwego, Sepsy i Śpiączki,
2) dzień udokumentowanego medycznie przeprowadzenia określonego w definicji poważnego zachorowania zabiegu operacyjnego - w przypadku Przeszczepu Narządu.

Zdiagnozowanie Boreliozy u Ubezpieczonego

BRAK BRAK BRAK 1 500 PLN 1 500 PLN 1 500 PLN 1 500 PLN
1) Jeżeli Ubezpieczony doznał ukąszenia kleszcza w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej i zdiagnozowano u niego Boreliozę również w tym okresie, SIGNAL IDUNA wypłaci Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia w z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego Boreliozy.
2) Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego Boreliozy może być wypłacone danemu Ubezpieczonemu tylko raz w okresie ubezpieczenia.

Rany Ubezpieczonego

100 PLN 150 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN 600 PLN
1) Jeżeli w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony doznał Ran, SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Ran określonej w Dokumencie Ubezpieczenia.
2) Niezależnie od liczby powstałych Ran w ramach jednego Nieszczęśliwego Wypadku wypłacane jest jedno Świadczenie z tytułu Ran.
Rana - przerwanie ciągłości powłoki ciała w wyniku działania ostrego lub tępego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregulowanego uszkodzenia tkanki, powstałe w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, wymagające interwencji chirurgicznej w postaci zszycia lub założenia plastra zastępczego. W rozumieniu niniejszych OWU za rany nie uważa się ran związanych z leczeniem operacyjnym Ubezpieczonego oraz ran kąsanych.

Śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

1 200 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN 2 000 PLN
1) SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku.
2) Prawo do Świadczenia z tytułu śmierci Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku przysługuje pod warunkiem, że Nieszczęśliwy Wypadek, który spowodował śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego, wystąpił przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 26 roku życia.
Rodzic lub Opiekun Prawny - naturalny (biologiczny) ojciec lub naturalna (biologiczna) matka Ubezpieczonego bądź osoba, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia Ubezpieczonego.

Pogryzienie bądź pokąsanie Ubezpieczonego przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady (maksymalna wysokość świadczenia)

500 PLN 750 PLN 1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN 2 500 PLN 3 000 PLN
Ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie stanowiące procent Sumy Ubezpieczenia z tytułu pogryzienia bądź pokąsania przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w wysokości określonej w Tabeli pogryzień bądź pokąsań przez zwierzęta lub ukąszeń przez owady, stanowiącej Załącznik do OWU, pod warunkiem, iż pogryzienie, pokąsanie lub ukąszenie miało miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz wymagało minimum jednego Dnia Pobytu w Szpitalu. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od Świadczenia z tytułu pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.
Dzień Pobytu - każdy dzień Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do Szpitala, a za ostatni - dzień wypisu ze Szpitala.

Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (maksymalna wysokość świadczenia)

2 000 PLN 3 000 PLN 4 000 PLN 6 000 PLN 8 000 PLN 10 000 PLN 12 000 PLN
Ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie stanowiące procent Sumy Ubezpieczenia z tytułu Oparzenia lub Odmrożenia określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, w zakresie zdarzeń oraz wysokości określonej w Tabeli Oparzeń lub Odmrożeń, stanowiącej Załącznik do OWU, pod warunkiem, iż Oparzenie lub Odmrożenie miało miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Oparzenie - uszkodzenie skóry lub tkanek pod nią leżących, na skutek działania bardzo wysokiej temperatury lub środków chemicznych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.
Odmrożenie - uszkodzenie skóry lub tkanek pod nią leżących, na skutek działania zbyt niskiej temperatury w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.

Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (maksymalna wysokość świadczenia)

500 PLN 750 PLN 1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN 2 500 PLN 3 000 PLN
1) Ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie stanowiące procent Sumy Ubezpieczenia z tytułu Wstrząśnienia Mózgu, w wysokości określonej w Tabeli Wstrząśnienia Mózgu, stanowiącej Załącznik do OWU, pod warunkiem, iż Wstrząśnienie Mózgu miało miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz wymagało pobytu w Szpitalu trwającego powyżej jednego Dnia Pobytu.
2) Świadczenie jest wypłacane niezależnie od Świadczenia z tytułu pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.
Wstrząśnienie Mózgu - pourazowe zaburzenia czynności mózgu spowodowane Nieszczęśliwym Wypadkiem, charakteryzujące się utratą przytomności z towarzyszącą niepamięcią wsteczną, potwierdzone stosowną dokumentacją medyczną.

Atak Padaczki Ubezpieczonego

100 PLN 150 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN 600 PLN
1) Ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie z tytułu ataku Padaczki w wysokości Sumy Ubezpieczenia określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, pod warunkiem, iż atak Padaczki wystąpił pierwszy raz w życiu Ubezpieczonego i miał miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2) Świadczenie z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego ataku Padaczki może być wypłacone danemu Ubezpieczonemu tylko raz w okresie ubezpieczenia.
Padaczka - Choroba rozpoznana przez specjalistę i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD - 10 jako kod G40-G40.9.

Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem

100 PLN 150 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN 600 PLN
Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony dozna zatrucia gazem, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem, które to stany wymagały minimum jednego Dnia Pobytu w Szpitalu, SIGNAL IDUNA wypłaci Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu zatrucia gazem, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku określonej w Dokumencie Ubezpieczenia. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od Świadczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku.
Dzień Pobytu - każdy dzień Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do Szpitala a za ostatni - dzień wypisu ze Szpitala.

Assistance Szkolny

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Ubezpieczonemu przysługują następujące Świadczenia Assistance:
1) Wizyta Lekarza Centrum Assistance,
2) Organizacja wizyty u lekarza specjalisty,
3) Wizyta pielęgniarki,
4) Dostawa leków,
5) Transport medyczny,
6) Infolinia medyczna,
7) Indywidualne korepetycje,
8) Pomoc psychologa,
9) Szkolny serwis informacyjno-organizacyjny
10) Ochrona w sieci.

W wariancie 1) obowiązuje assistance szkolny w zakresie 1)-6), 8)-9)
W wariancie 2) obowiązuje assistance szkolny w zakresie 1)-9)