Wpisz KOD Pośrednika jeżeli posiadasz

Sprawdź warianty ubezpieczenia

Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 100%)

10 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu - trwały ubytek struktury i funkcji narządu (organu) lub kończyny oraz naruszenie sprawności organizmu, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące upośledzenie czynności organizmu, doznane przez Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku wymienione w Tabeli Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku stanowiących załącznik do niniejszych OWU.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego (wartość skumulowana)

20 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN
SIGNAL IDUNA wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Wypadku Komunikacyjnego.
Wypadek Komunikacyjny - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane ruchem pojazdu, któremu uległ Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem i które stało się przyczyną śmierci Ubezpieczonego.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

10 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN
SIGNAL IDUNA wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Nieszczęśliwego Wypadku.
Nieszczęśliwy Wypadek - nagłe, niezależne od woli, Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie, w którym SIGNAL IDUNA udzielał ochrony ubezpieczeniowej i w następstwie którego, Ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy Wypadek, nie uważa się Choroby, w tym choroby psychicznej, a także fizycznych obrażeń ciała wynikających z przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia lub pochylenia.

Śmierć Ubezpieczonego na terenie Placówki Oświatowej w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (wartość skumulowana)

20 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN
SIGNAL IDUNA wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 180 dni od daty Wypadku Komunikacyjnego.
Wypadek Komunikacyjny - nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego, będącego pasażerem lub kierującym pojazdem, pojazdem szynowym, pasażerskim statkiem powietrznym lub wodnym, rowerzystą lub pieszym, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, zaistniałe w ruchu drogowym, powietrznym lub wodnym, które nastąpiło w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu

10 000 PLN 15 000 PLN 20 000 PLN
SIGNAL IDUNA wypłaci Uposażonemu Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, jeżeli Zawał Serca lub Udar Mózgu nastąpił w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Zawał Serca - rozległa martwica mięśnia sercowego wywołana nagłym przerwaniem dopływu krwi do serca wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej, który miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
Udar Mózgu - nagły epizod mózgowo-naczyniowy powstały wskutek krwawienia mózgowego, zakrzepicy lub zatoru tętnic, który miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za Dzień Pobytu)

30 PLN 40 PLN 50 PLN
Jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony poddany jest leczeniu szpitalnemu, które miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu dzienne Świadczenie szpitalne w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, za każdy nieprzerwany Dzień Pobytu w Szpitalu, pod warunkiem, że nieprzerwany Pobyt w Szpitalu wynosi minimum 2 Dni Pobytu.
Dzienne świadczenie szpitalne jest wypłacane danemu Ubezpieczonemu za maksymalnie 90 Dni Pobytu w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Dzień Pobytu - każdy dzień Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu. Za pierwszy dzień przyjmuje się dzień przyjęcia do Szpitala a za ostatni - dzień wypisu ze Szpitala.

Interwencja lekarska

100 PLN 150 PLN 200 PLN
1) Ubezpieczonemu przysługuje Świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu interwencji lekarskiej w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczony doznał Obrażenia Ciała podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
2) Świadczenie z tytułu interwencji lekarskiej w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku może być wypłacone danemu Ubezpieczonemu tylko raz w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Obrażenie Ciała - obrażenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do Tabel uszczerbków lub uszkodzeń ciała stanowiących załącznik do OWU. Za Obrażenie Ciała nie uznaje się Ran.

Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji

1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN
Koszty leczenia lub rehabilitacji poniesione przez Ubezpieczonego w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem, które podlegają refundacji SIGNAL IDUNA to:
1) koszty leczenia ambulatoryjnego lub leczenia szpitalnego,
2) koszty lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
3) koszty transportu medycznego wymaganego stanem zdrowia Ubezpieczonego,
4) koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia,
5) honoraria lekarskie,
6) koszty rehabilitacji.
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem wypłacana jest niezależnie od miejsca wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, pod warunkiem, że koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, także po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych

1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN
1) Przedmioty Ortopedyczne - mechaniczny przyrząd lub aparat, zastępujący kształtem i funkcją brakującą część ciała lub wspomagający pogorszoną funkcję narządów. Za przedmioty ortopedyczne uznaje się: protezy kończyn, wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne, ortezy, temblaki Dessaulta.
2) Środki Pomocnicze - przedmioty wspomagające funkcjonowanie narządów słuchu, wzroku oraz ruchu: aparaty słuchowe, okulary, kołnierze szyjne, proteza oka, wkładka uszna oraz laski dla niewidomych.
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem wypłacana jest niezależnie od miejsca wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, pod warunkiem, że koszty zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, także po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

OC nauczyciela / dyrektora

TAK TAK TAK
OC nauczyciela / dyrektora ( SU 50 000 / 100 000 PLN )