Regulamin mobilnej aplikacji Kocham to Dbam

REGULAMIN MOBILNEJ APLIKACJI KOCHAM TO DBAM

REGULAMIN MOBILNEJ APLIKACJI KOCHAM TO DBAM

Korzystając z Aplikacji zgadzają się Państwo przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Zanim zaczną Państwo korzystać z Aplikacji prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Jeżeli nie akceptują Państwo Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z Aplikacji.

I. Słowniczek Użytych Pojęć

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące brzmienie:

1. Aplikacja - oznacza cyfrowa aplikację o nazwie KochamToDbam dostępna w app store i google play jako KochamToDbam.

2. Usługodawca - spółka Kocham To Dbam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 68 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896608, nr NIP: 70111030729, nr REGON: 388782000.

3. Rejestracja –  czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Klienta w aplikacji.

4. Użytkownik - osoba fizyczna która korzysta z Aplikacji. 

5. Zarejestrowany Użytkownik -Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Aplikacji i zaakceptował Regulamin.

6. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Usługi 

7. Dane o lokalizacji – dane wskazujące położenie geograficzne karty SIM używanej przez Osobę lokalizowaną, która wyraziła zgodę̨ na ich przetwarzanie i udostepnienie zgodnie z Regulaminem. 

8. GPS (Global Positioning System) – światowy system lokalizacji satelitarnej. 

9, Krajowe sieci GSM – Sieć Plus, Sieć T-Mobile, Sieć Orange i Sieć Play. 

10. Lokalizacja GPS – lokalizacja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kart SIM działających w Sieci Plus na podstawie danych z odbiornika GPS dokonywana w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika Usługi („Zapytanie o Lokalizację GPS”). Lokalizacja GPS dostępna jest dla Urządzeń́ Mobilnych z zainstalowaną KTD.

11. Lokalizacja GSM – lokalizacja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kart SIM działających u polskich operatorów sieci  w odpowiedzi na zapytanie Użytkownika usługi („Zapytanie o lokalizację GSM”). 

12. Lokalizowanie / Lokalizowanie kart SIM – czynność́ lokalizacji kart SIM polegająca na określeniu położenia geograficznego, oparta o Lokalizację GPS lub Lokalizację GSM; zasady lokalizacji zostały opisane w regulaminie gry miejskiej.

13. Lokalizowanie urządzenia GPS – lokalizacja Urządzenia GPS, polegająca na weryfikacji położenia geograficznego na podstawie danych z odbiornika GPS, dokonywanej na żądanie Użytkownika lub w ramach automatycznej lokalizacji ustawionej przez Użytkownika („Zapytanie o lokalizację urządzenia GPS”); zasady lokalizacji Urządzeń́ GPS zostały opisane w § 10 Regulaminu. Funkcjonalność́ Lokalizacji Urządzenia GPS dostępna jest tylko w ramach aktywnego Pakietu Urządzenie GPS 

14. Zapytanie o lokalizację / lokalizacja – Zapytanie o Lokalizację GSM lub Zapytanie o Lokalizację GPS lub Zapytanie o Lokalizację urządzenia GPS.

15. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika, tworzone w wyniku Rejestracji Użytkownika, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z udostępnionych przez Usługodawcę możliwości w aplikacji KOCHAM TO DBAM.

16. Scenariusz Gry Miejskiej – Scenariusz Gry Miejskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

II. Postanowienia ogólne.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji.

2. Usługodawca, jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Użytkowników. 

3. Celem Aplikacji jest rejestracja kont Użytkowników, promocja gry miejskiej, w której Użytkownicy będą mogli wziąć udział zgodnie z Scenariuszem Gry Miejskiej, promowanie produktów i usług sprzedawanych bezpośrednio przez Usługodawcę i jej partnerów. 

4. Niniejszym Regulamin określa w szczególności:

    a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta Użytkownika w ramach  Aplikacji;

    b) podstawowe funkcjonalności  Aplikacji;

    c) tryb postepowania reklamacyjnego;

    d) zasady zmiany Regulaminu. 

5. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

    a) system Android wersja min 5.1 i IOS.

    b) połączenie internetowe (tylko w procesie aktywacji).

6. Użytkownicy mogą̨ uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zamieszczonego na stronie głównej w Aplikacji KochamToDbam i sporządzić wydruk.

7. Usługodawca dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, bez przerywania usług, zastrzegając sobie prawo czasowego zawieszenia usług, funkcjonalności Aplikacji w celu przeprowadzenia aktualizacji Aplikacji, konserwacji lub innych napraw. 

8. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Aplikacja działały poprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy, zawieszenie się systemu i wszelkie nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Aplikacji. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Użytkowników wynikających z mających zastosowanie przepisów w prawa.

9. Wszelkie elementy graficzne, techniczne, koncepcyjne, w szczególności kody Aplikacji, HTML, XHTML, arkusze CSS, skrypty, linki, pliki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Usługodawcy. 

10. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać fragmentów ani całości Aplikacji, chyba że Usługodawca wyrazi zgodę. 

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Aplikacji nie muszą być pozbawione błędów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania się do materiałów zamieszczonych w Aplikacji, za rzetelność publikacji oraz kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa. 

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności, wprowadzania nowych, modyfikacji istniejących. Zmiany takie nie wymagają zmiany Regulaminu.

13. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Aplikacji dla Użytkowników, którzy nie spełniają wymaganych przez prawo obiektywnych warunków.

15. Użytkownik nie może ingerować w jakikolwiek sposób w Aplikację poprzez dokonywanie zmian niezwiązanych z ustawieniami Konta Użytkownika, tworzenia kopii zapasowych, udostępniania osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Usługodawcy, wyrażonej w formie pisemnej.

 

III. Rejestracja Konta w Serwisie 

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Aplikacji, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Rejestracja w Aplikacji wymaga potwierdzenia przez Użytkownika poprawności podanych danych przez kliknięcie w link przesłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w danych rejestracyjnych. 

2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Aplikacji oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3. Użytkownik zakładając konto w Aplikacji poprzez formularz rejestracyjny nie ponosi żadnych opłat. Procedura rejestracji jest całkowicie bezpłatna. Nie ma możliwości dokonywania ponownej rejestracji Aplikacji.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych oraz za naruszenie przez Użytkownika tym zachowaniem praw osób trzecich.

5 .Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie dla swoich potrzeb i wyłącznie w celach, do których Aplikacja jest przeznaczona.

6. Używanie Aplikacji przez Użytkownika nie może prowadzić do zniszczenia, przeciążenia lub naruszenia korzystania z Aplikacji przez innych Użytkowników.

7. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika w Aplikacji Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do panelu administracyjnego Konta Klienta poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła osobom trzecim. 

8. Za pośrednictwem Konta Użytkownika, Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Aplikacji, w tym wziąć udział w grze miejskiej zgodnej z Scenariuszem Gry Miejskiej.

 

 

IV. Korzystanie z Aplikacji

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych Aplikacji w celu ulepszenia jej wersji.

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia udostępniania Aplikacji, jeśli będzie to konieczne z uwagi na potrzebę jej naprawy, modernizacji, ochrony danych bądź w innych szczególnych wypadkach.

2. Usługodawca ma prawo bez uprzedniego poinformowania Użytkownika ograniczyć lub całkowicie pozbawić dostępu do Konta Aplikacji, w sytuacji gdy:

3. Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób, który może negatywnie oddziaływać lub oddziałuje na działanie Aplikacji,

    a) Użytkownik udostępnia swoje Konto Aplikacji osobom trzecim bez zgody Usługodawcy,

    b) Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

    c) Usługodawca ma prawo dochodzić od Użytkownika kosztów związanych z ponownym uruchomieniem Aplikacji, w sytuacji gdy dane ograniczenie lub zawieszenie jej działania było spowodowane z winy Użytkownika.

4. Z chwilą przesłania przez Użytkownika danych zawartych w formularzu, dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy bezpłatnego używania Aplikacji 

5. Usługodawca nie daje gwarancji na to, iż Aplikacja spełni wszystkie wymagania Użytkownika.

6. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za wszelkie awarie bądź szkody wyrządzone przez Aplikację na sprzęcie komputerowym bądź systemie Użytkownika.

7. Usługodawca nie odpowiada za wady działania Aplikacji powstałe na sprzęcie komputerowym, który jest nieprzystosowany do zalecanych przez Usługodawcę wymogów systemowych, podanych w treści niniejszego Regulaminu bądź też błędnie ustawionej sieci komputerowej czy niewłaściwie przeprowadzonej instalacji Aplikacji.

8. Usługodawca nie odpowiada za wady działania Aplikacji powstałe w wyniku zakłóceń wynikających z działania innych aplikacji zainstalowanych na danym urządzeniu.

9. Usługodawca nie odpowiada za wady Aplikacji powstałe w wyniku uszkodzenia aplikacji wirusem komputerowym.

10. Usługodawca nie odpowiada za wady Aplikacji spowodowane wystąpieniem siły wyższej.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które powstały w wyniku naruszenia przez Użytkownika jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które powstały w wyniku przeprowadzania przez Usługodawcę prac związanych z usunięciem usterek Aplikacji, w szczególności integralności Aplikacji oraz ochronę danych.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa i nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie w Aplikacji jakichkolwiek danych.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone bądź przyszłe korzyści Użytkownika oraz ewentualne straty spowodowane działaniem Aplikacji.

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

16. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

17. Z chwilą wypełnienia formularza, tworzone jest automatycznie Konto Klienta w Aplikacji, o czym Użytkownik zostaje poinformowany w formie informacji mailowej lub pisemnej.

18. Po ustaleniu własnego loginu i hasła do konta oraz dokonaniu aktywacji Konta Klienta wg instrukcji znajdującej się w wiadomości mailowej, konto Użytkownika zostaje automatycznie zarejestrowane i od tej chwili Użytkownik może obserwować stan realizacji Umowy, jak również kontaktować się z Usługodawcą oraz dokonywać ewentualnych zmian, przy pomocy Konta.

19. Użytkownik nie może na Koncie Klienta umieszczać treści o charakterze bezprawnym.

20. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

21. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Użytkownika.

22. W trakcie korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Aplikacji oraz o niewłaściwej jakości usług.

23. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji, Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy.

24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Aplikacji.

25. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Aplikacji sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Aplikacją.

26. Wszelkie spory wynikające z umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. 

27. Poprzez sąd właściwy należy rozumieć sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba główna Usługodawcy.

28. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Play.

30. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

31. Znaki towarowe, nazwy, oraz treści opisowe użyte w Aplikacji są własnością Usługodawcy.

32. W trakcie korzystania z Aplikacji możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na podanie Lokalizacji GPS, Lokalizacji GSM, Lokalizowanie, Lokalizowanie urządzenia GPS

 

V. Przetwarzanie danych osobowych

Usługodawca szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług (aplikacji), a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
 • Jakie dane przetwarzamy oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną,
 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
 • Jak długo przetwarzamy dane,
 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
 • Komu udostępniamy dane

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kocham To Dbam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 68 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896608, nr NIP: 70111030729, nr REGON: 388782000, z którego aplikacji korzystasz. Nazwę Administratora znajdziesz zawsze w Aplikacji, informuje o niej także logo Administratora widoczne w Aplikacji. 

Co to oznacza? Kocham To Dbam – Usługodawca Aplikacji, decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?

Przejdź do zakładki „Kontakt” gdzie udostępniliśmy formularz zgłoszenia wniosków dotyczących Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD) dla Kocham To Dbam sp. z o.o.. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, na adres:

e-mail: iod@kochamtodbam.pl 

adres: Kocham To Dbam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 68 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896608, nr NIP: 70111030729, nr REGON: 388782000z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane Lokalizacyjne GPS oraz dane Lokalizacyjne GSM generowane przez Twoje urządzenie, imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do korzystania z Aplikacji.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

 • Realizacji usług Aplikacji danej usługi - Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci możliwości korzystania z Aplikacji, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. 
 • W celu zapewnianie bezpieczeństwa usługi  (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie  pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników  (np. personalizowanie treści w usługach) jak również w celu  prowadzenia marketingu bezpośredniego  (także na zlecenie reklamodawców) lub  promocji własnych usług  . W celu marketingowym i statystycznym związanym z lepszym dostosowaniem treści reklamowych i redakcyjnych Twoje dane mogą być przetwarzane także poprzez tworzenie porównań i zestawień z danymi innych użytkowników (w tym danymi dotyczącymi aktywności w naszych usługach)  oraz analizę takich porównań i zestawień. W celu marketingowym oraz w celu dostosowania zawartości naszych serwisów możemy także analizować treści jakie zostały uruchomione lub wyświetlone na stronach, które odwiedziłeś oraz sposób ich uruchomienia lub wyświetlenia (przykładowo jeśli wielu użytkowników przesuwa ekran by zobaczyć daną treść postaramy się ją umieścić w bardziej widocznym miejscu, a w przypadku gdy zaprezentowana zostanie Ci określona reklama postaramy się dobrać do niej inne adekwatne reklamy). Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • W celu realizacji usług marketingowych dostarczanych Ci przez naszych Zaufanych Partnerów oraz przez nas dla podmiotów trzecich.  Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań  dla dostosowania reklamy) . Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, a w przypadku niektórych Partnerów w oparciu o uzasadniony interes administratora. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw. Twoje dane przetwarzamy również jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości.

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas, a także Zaufanych Partnerów:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora). Przeprowadziliśmy testy równowagi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, które realizujemy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wskazane powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów równowagi – skontaktuj się z nami.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami poprzez:

e-mail: iod@kochamtodbam.pl 

lub 

adres: Kocham To Dbam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 68 lok. 410, 00-682 Warszawa

W przypadku żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

Komu udostępniamy dane?

 • Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 • Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.
 • Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na przetwarzanie (a w niektórych przypadkach w oparciu o uzasadniony interes administratora) przez Zaufanych Partnerów Kocham To Dbam sp. z o.o. Twoich danych osobowych, zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie - w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Zaufanym Partnerom.
 • Powyższy akapit dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Kocham To Dbam sp. z o.o. współpracuje lub które polecane są przez międzynarodowe organizacje branżowe.  

Przekazywanie danych poza EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

VI. Postanowienie końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2021. 

3. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. 

4. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy, a także zmianami w strukturze lub w Aplikacji. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom za pośrednictwem powiadomień Aplikacji zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści w Aplikacji, z powiadomieniem o treści zmian. 

5. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.